هاستینگ

10 گیگ فضای میزبانی ایران

15 تعداد وب سایت

10 گیگ فضا

200 گیگ پهنای باند

کنترل پنل دایرکت ادمین

دیتاسنتر ایران

15 گیگ نمایندگی فضای میزبانی ایران

20 تعداد وب سایت

15 گیگ فضا

250 گیگ پهنای باند

کنترل پنل دایرکت ادمین

دیتاسنتر ایران

2 گیگ فضای میزبانی ایران

2 تعداد وب سایت

2 گیگ فضا

50 گیگ پهنای باند

کنترل پنل دایرکت ادمین

دیتاسنتر ایران

5 گیگ نمایندگی فضای میزبانی ایران

5 تعداد وب سایت

5 گیگ فضا

100 گیگ پهنای باند

کنترل پنل دایرکت ادمین

دیتاسنتر ایران