هاستینگ

10 گیگ فضای میزبانی ایران

15 تعداد وب سایت

10 گیگ فضا

200 گیگ پهنای باند

کنترل پنل دایرکت ادمین

دیتاسنتر ایران

15 گیگ نمایندگی فضای میزبانی ایران

20 تعداد وب سایت

15 گیگ فضا

250 گیگ پهنای باند

کنترل پنل دایرکت ادمین

دیتاسنتر ایران

2 گیگ فضای میزبانی ایران

2 تعداد وب سایت

2 گیگ فضا

50 گیگ پهنای باند

کنترل پنل دایرکت ادمین

دیتاسنتر ایران

5 گیگ نمایندگی فضای میزبانی ایران

5 تعداد وب سایت

5 گیگ فضا

100 گیگ پهنای باند

کنترل پنل دایرکت ادمین

دیتاسنتر ایران

10 گیگ نمایندگی فضای میزبانی ایران

10 تعداد وب سایت

10 گیگ فضا

250 گیگ پهنای باند

کنترل پنل دایرکت ادمین

دیتاسنتر ایران

10 گیگ فضای نمایندگی میزبانی خارج ایران (آلمان)

15 تعداد وب سایت

10 گیگ فضا

300 گیگ پهنای باند

کنترل پنل سی پنل

دیتاسنتر آلمان

5 گیگ فضای نمایندگی میزبانی خارج ایران (آلمان)

5 تعداد وب سایت

5 گیگ فضا

100 گیگ پهنای باند

کنترل پنل سی پنل

دیتاسنتر آلمان